Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU IMPRESSPRO.PL

Niniejsza Polityka prywatności (dalej: „Polityka”) zawiera informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem ze Serwisu internetowego impresspro, działającego pod adresem internetowym impresspro.pl/  (dalej: „Serwis”).

 

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka Impress Group Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, (adres siedziby: al. Kromera 51a, 51-163 Wrocław), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000628175, posiadająca NIP: 8952087136. numer REGON: 364955116, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 20 000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) opłacony w całości (dalej: „Administrator”).

 

Kontakt z Administratorem

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz kontaktować się z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej  – pod adresem: [email protected]

 

Środki ochrony danych osobowych

Administrator stosuje nowoczesne zabezpieczenia organizacyjne i techniczne, aby zapewnić jak najlepszą ochronę Twoich danych osobowych oraz gwarantuje, że przetwarza je zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innymi przepisami o ochronie danych osobowych.

 

Informacje o przetwarzanych danych osobowych

Korzystanie ze Serwisu wymaga przetwarzania Twoich danych osobowych. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania, a także o okresie przetwarzania oraz obowiązku lub dobrowolności ich podania.

 

Cel przetwarzania Przetwarzane dane osobowe Podstawa prawna
Obsługa zapytań składanych przez klientów (w tym zapytań składanych drogą mailową lub przez udostępnione formularze)
 1. adres poczty elektronicznej
 2. numer telefonu
 3. inne dane zawarte w wiadomości do Administratora
art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 

(przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku udzielenia odpowiedzi na otrzymane zapytanie)

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymania odpowiedzi na zapytanie (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność otrzymania odpowiedzi).

 

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania (w zależności od tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpi wcześniej).

Cel przetwarzania Przetwarzane dane osobowe Podstawa prawna
Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami
 1. imię i nazwisko/firma
 2. adres poczty elektronicznej
 3. adres zamieszkania/siedziby
 4. NIP
art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 

(przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogącymi powstać w związku z wykonywaniem umów zawartych z Administratorem)

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogącymi powstać w związku z wykonywaniem umów zawartych z Administratorem (konsekwencją niepodania ww. danych będzie niemożność podjęcia przez Administratora ww. działań)

 

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń mogącymi powstać w związku z wykonywaniem umów zawartych z Administratorem.

Cel przetwarzania Przetwarzane dane osobowe Podstawa prawna
Analiza Twojej aktywności w Serwisie
 1. data i godzina odwiedzin
 2. numer IP urządzenia
 3. rodzaj systemu operacyjnego urządzenia
 4. przybliżona lokalizacja
 5. rodzaj przeglądarki internetowej
 6. czas spędzony w Serwisie
 7. odwiedzone podstrony oraz inne działania podejmowane w ramach Serwisu
art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 

(przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku uzyskania informacji o Twojej aktywności w Serwisie)

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uzyskania przez Administratora informacji o Twojej aktywności w Serwisie (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność uzyskania przez Administratora ww. informacji).

 

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

Cel przetwarzania Przetwarzane dane osobowe Podstawa prawna
Administrowanie Serwisem
 1. adres IP
 2. data i czas serwera
 3. informacje o przeglądarce internetowej
 4. informacje o systemie operacyjnym

 

Powyższe dane te są zapisywane automatycznie w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu z Serwisu (administrowanie nim bez użycia logów serwera i automatycznego zapisu nie byłoby możliwe).

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 

(przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku zapewnienia prawidłowego działania Serwisu)

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zapewnienia działania Serwisu w sposób prawidłowy).

 

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

 

Profilowanie

W celu stworzenia Twojego profilu dla celów marketingowych oraz kierowania do Ciebie marketingu bezpośredniego dostosowanego do Twoich preferencji, Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym także je profilował – nie będzie to jednak wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych, ani w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Zakres profilowanych danych osobowych odpowiada zakresowi wskazanemu powyżej w odniesieniu do analizy Twojej aktywności w Serwisie.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z którym Administrator może przetwarzać dane osobowe w celu realizacji swojego prawnie uzasadnionego interesu, w tym przypadku prowadzenia działań marketingowych dopasowanych do preferencji odbiorców. Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji ww. celu (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność prowadzenia przez Administratora działań marketingowych dopasowanych do preferencji odbiorców).

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu ich profilowania do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych będą następujące podmioty zewnętrzne współpracujące z Administratorem:

 • firma hostingowa;
 • dostawca usługi newslettera;
 • firmy dostarczające narzędzia służące do analizy aktywności w Serwisie i kierowania marketingu bezpośredniego do osób z niego korzystających (m.in. Google Analytics, LinkedIn, Meta);

Ponadto, dane osobowe mogą zostać przekazane również podmiotom publicznym lub prywatnym, jeśli taki obowiązek będzie wynikał z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, prawomocnego wyroku sądu lub prawomocnej decyzji administracyjnej.

 

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

W związku z korzystaniem przez Administratora z usług dostarczanych przez Google LLC Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do następujących państw trzecich: Wielka Brytania, Kanada, USA, Chile, Brazylia, Izrael, Arabia Saudyjska, Katar, Indie, Chiny, Korea Południowa, Japonia, Singapur, Tajwan (Republika Chińska), Indonezja oraz Australia. Podstawą przekazania danych do ww. państw trzecich są:

 • w przypadku Wielkiej Brytanii, Kanady, Izraela, Japonii i Korei Południowej – decyzje Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych osobowych w każdym z ww. państw trzecich;
 • w przypadku USA – decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2023/1795 z dnia 10 lipca 2023 r. na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zapewniony w ramach ochrony danych UE-USA;
 • w przypadku Chile, Brazylii, Arabii Saudyjskiej, Kataru, Indii, Chin, Singapuru, Tajwanu (Republiki Chińskiej), Indonezji oraz Australii – klauzule umowne zapewniające odpowiedni poziom ochrony, zgodne ze standardowymi klauzulami umownymi określonymi w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2021/914 z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

Możesz uzyskać od Administratora kopię danych przekazywanych do państwa trzeciego.

 

Uprawnienia

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:

 1. prawo do informacji, jakie dane osobowe Ciebie dotyczące są przetwarzane przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;
 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) masz prawo zażądać ich sprostowania;
 3. w pewnych sytuacjach możesz zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, np. gdy:
  1. dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których poinformował;
  2. skutecznie cofnąłeś zgodę na przetwarzanie danych – o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej;
  3. przetwarzanie jest niezgodne z prawem;
  4. konieczność usunięcia danych wynika z ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego;
 4. w przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania Umowy z nim zawartej, masz prawo przenieść swoje dane do innego administratora;
 5. w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie, masz prawo cofnąć tę zgodę w każdym momencie (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem);
 6. jeśli uznasz, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych, możesz zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;
 7. masz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, których podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W razie skutecznego wniesienia sprzeciwu, Administrator przestanie przetwarzać dane osobowe w ww. celu;
 8. masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

Pliki cookies

 1. Administrator informuje, że Serwis korzysta z plików „cookies” (ciasteczka), instalowanych w Twoim urządzeniu końcowym. Są to niewielkie pliki tekstowe, które mogą być one odczytywane przez system Administratora, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzysta Administrator (np. Facebooka, Google’a).
 2. Administrator wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:
  1. zapewnienie prawidłowego działania Serwisu – dzięki plikom cookies, możliwe jest sprawne działanie Serwisu, korzystanie z jego funkcji oraz wygodne przemieszczanie się między poszczególnymi podstronami;
  2. zwiększenie komfortu przeglądania Serwisu – dzięki plikom cookies możliwe jest wykrywanie błędów na niektórych podstronach oraz ich stałe ulepszanie;
  3. tworzenie statystyk– pliki cookies są wykorzystywane w celu dokonania analizy sposobu korzystania przez użytkowników ze Serwisu. Dzięki temu możliwe jest stałe ulepszanie Serwisu i dostosowywanie jego działania do preferencji użytkowników;
  4. prowadzenia działań marketingowych – dzięki plikom cookies, Administrator może kierować do użytkowników reklamy dostosowane do ich preferencji.
 3. Administrator może umieszczać w Twoim urządzeniu zarówno pliki trwałe, jak i tymczasowe (sesyjne). Pliki sesyjne są zazwyczaj usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast zamknięcie przeglądarki nie powoduje usunięcia plików trwałych.
 4. Informacja o plikach cookies wykorzystywanych przez Administratora wyświetlana jest w panelu znajdującym się w dolnej części strony internetowej Serwisu. W zależności od Twojej decyzji, możesz włączyć lub wyłączyć pliki cookies poszczególnych kategorii (z wyjątkiem niezbędnych plików cookies) oraz zmieniać te ustawienia w każdym czasie.
 5. Dane zbierane za pomocą plików cookies nie pozwalają Administratorowi na Twoją identyfikację.
 6. Administrator korzysta z następujących plików cookies lub wykorzystujących je narzędzi:
 7. Advanced Custom Fields

  Cel w toku sprawdzania

  Używanie

  Używamy Advanced Custom Fields dla content creation. Czytaj więcej

  Udostępnianie danych

  Dane te nie są udostępniane osobom trzecim.

  Cel w toku sprawdzania

  Nazwa
  acf
  Wygaśnięcie
  nic
  Funkcja
  Dostarczanie funkcji między stronami

  Tawk

  Funkcjonalne

  Używanie

  Używamy Tawk dla wsparcie czatowe. Czytaj więcej

  Udostępnianie danych

  Aby uzyskać więcej informacji, proszę przeczytaj Tawk Privacy Statement.

  Cel w toku sprawdzania

  Nazwa
  Wygaśnięcie
  Funkcja

  Funkcjonalne

  Nazwa
  Wygaśnięcie
  sesja
  Funkcja

  WordPress

  Funkcjonalne

  Używanie

  Używamy WordPress dla rozwój strony internetowej. Czytaj więcej

  Udostępnianie danych

  Dane te nie są udostępniane osobom trzecim.

  Funkcjonalne

  Nazwa
  Wygaśnięcie
  sesja
  Funkcja
  Zapis informacji o przeglądarce
  Nazwa
  Wygaśnięcie
  1 rok
  Funkcja
  Przechowywanie preferencji użytkownika
  Nazwa
  wordpress_test_cookie
  Wygaśnięcie
  sesja
  Funkcja
  Sprawdzanie czy można umieszczać cookies

  Google reCAPTCHA

  Marketing

  Używanie

  Używamy Google reCAPTCHA dla zapobieganie spamowi. Czytaj więcej

  Udostępnianie danych

  Aby uzyskać więcej informacji, proszę przeczytaj Google reCAPTCHA Privacy Statement.

  Marketing

  Nazwa
  Wygaśnięcie
  sesja
  Funkcja
  Filtrowanie żądań automatów
  Nazwa
  Wygaśnięcie
  sesja
  Funkcja
  Filtrowanie żądań automatów
  Nazwa
  Wygaśnięcie
  stałe
  Funkcja
  Filtrowanie żądań automatów

  YouTube

  Marketing

  Używanie

  Używamy YouTube dla wyświetlanie filmów. Czytaj więcej

  Udostępnianie danych

  Aby uzyskać więcej informacji, proszę przeczytaj YouTube Privacy Statement.

  Marketing

  Nazwa
  Wygaśnięcie
  sesja
  Funkcja
  Przechowywanie danych o lokalizacji
  Nazwa
  Wygaśnięcie
  6 miesięcy
  Funkcja
  Aktywacja dostarczania reklam i retargetowania
  Nazwa
  Wygaśnięcie
  sesja
  Funkcja
  Store and track interaction
  Nazwa
  Wygaśnięcie
  8 miesięcy
  Funkcja
  Przechowywanie preferencji użytkownika

  Facebook

  Marketing, Funkcjonalne

  Używanie

  Używamy Facebook dla wyświetlanie ostatnich postów w mediach społecznościowych i/lub przycisków udostępniania. Czytaj więcej

  Udostępnianie danych

  Aby uzyskać więcej informacji, proszę przeczytaj Facebook Privacy Statement.

  Marketing

  Nazwa
  Wygaśnięcie
  2 lata
  Funkcja
  Zapis ostatniej wizyty
  Nazwa
  Wygaśnięcie
  1 rok
  Funkcja
  Zapis danych konta
  Nazwa
  Wygaśnięcie
  3 miesiące
  Funkcja
  Zachowywanie unikalnego ID sesji
  Nazwa
  Wygaśnięcie
  3 miesiące
  Funkcja
  Aktywacja dostarczania reklam i retargetowania
  Nazwa
  Wygaśnięcie
  90 dni
  Funkcja
  Zachowywanie zalogowania użytkowników
  Nazwa
  Wygaśnięcie
  3 miesiące
  Funkcja
  Zapis i śledzenie wizyt między stronami
  Nazwa
  Wygaśnięcie
  2 lata
  Funkcja
  Dostarczanie zapobiegania oszustwom
  Nazwa
  Wygaśnięcie
  30 dni
  Funkcja
  Zachowanie unikalnego ID użytkownika
  Nazwa
  Wygaśnięcie
  2 lata
  Funkcja
  Zapis informacji o przeglądarce
  Nazwa
  Wygaśnięcie
  1 rok
  Funkcja
  Zapis danych konta

  Funkcjonalne

  Nazwa
  Wygaśnięcie
  1 tydzień
  Funkcja
  Określanie rozdzielczości ekranu
  Nazwa
  Wygaśnięcie
  90 dni
  Funkcja
  Dostarczanie zapobiegania oszustwom
  Nazwa
  Wygaśnięcie
  sesja
  Funkcja
  Zapis i śledzenie czy karta jest aktywna

  LinkedIn

  Funkcjonalne, Marketing, Statystyki, Preferencje

  Używanie

  Używamy LinkedIn dla wyświetlanie ostatnich postów w mediach społecznościowych i/lub przycisków udostępniania. Czytaj więcej

  Udostępnianie danych

  Aby uzyskać więcej informacji, proszę przeczytaj LinkedIn Privacy Statement.

  Funkcjonalne

  Nazwa
  Wygaśnięcie
  sesja
  Funkcja
  Możliwość równoważenia obciążenia
  Nazwa
  Wygaśnięcie
  6 miesięcy
  Funkcja
  Zapis preferencji plików cookie
  Nazwa
  Wygaśnięcie
  10 lat
  Funkcja
  Przechowywanie preferencji dot. prywatności

  Marketing

  Nazwa
  Wygaśnięcie
  30 dni
  Funkcja
  Zapis i śledzenie wizyt między stronami
  Nazwa
  Wygaśnięcie
  90 dni
  Funkcja
  śledzenie i zapis identyfikacji użytkownika
  Nazwa
  Wygaśnięcie
  1 miesiąc
  Funkcja
  Aktywacja dostarczania reklam i retargetowania
  Nazwa
  Wygaśnięcie
  90 dni
  Funkcja
  śledzenie i zapis identyfikacji użytkownika
  Nazwa
  Wygaśnięcie
  30 dni
  Funkcja
  Aktywacja dostarczania reklam i retargetowania

  Statystyki

  Nazwa
  Wygaśnięcie
  30 dni
  Funkcja
  śledzenie i zapis identyfikacji użytkownika
  Nazwa
  Wygaśnięcie
  30 dni
  Funkcja
  Zapis i śledzenie wizyt między stronami

  Preferencje

  Nazwa
  Wygaśnięcie
  1 rok
  Funkcja
  Zapis czy wiadomosć została wyświetlona
  Nazwa
  Wygaśnięcie
  1 rok
  Funkcja
  Zapis informacji o przeglądarce
  Nazwa
  Wygaśnięcie
  1 dzień
  Funkcja
  Możliwość równoważenia obciążenia
  Nazwa
  Wygaśnięcie
  1 rok
  Funkcja
  Zachowywanie zalogowania użytkowników

  Complianz

  Funkcjonalne

  Używanie

  Używamy Complianz dla zarządzanie zgodami cookies. Czytaj więcej

  Udostępnianie danych

  Dane te nie są udostępniane osobom trzecim. Aby uzyskać więcej informacji, proszę przeczytaj Complianz Privacy Statement.

  Funkcjonalne

  Nazwa
  Wygaśnięcie
  365 dni
  Funkcja
  Określanie który baner cookie wyświetlać
  Nazwa
  Wygaśnięcie
  365 dni
  Funkcja
  Zapis preferencji plików cookie
  Nazwa
  Wygaśnięcie
  365 dni
  Funkcja
  Zapis ID zaakceptowanej zgody na cookies
  Nazwa
  Wygaśnięcie
  365 dni
  Funkcja
  Zapis preferencji plików cookie
  Nazwa
  Wygaśnięcie
  365 dni
  Funkcja
  Zapis preferencji plików cookie
  Nazwa
  Wygaśnięcie
  365 dni
  Funkcja
  Zapis preferencji plików cookie
  Nazwa
  Wygaśnięcie
  365 dni
  Funkcja
  Zapis preferencji plików cookie
  Nazwa
  Wygaśnięcie
  365 dni
  Funkcja
  Store if the cookie banner has been dismissed

  Wistia

  Statystyki

  Używanie

  Udostępnianie danych

  Dane te nie są udostępniane osobom trzecim.

  Statystyki

  Nazwa
  Wygaśnięcie
  stałe
  Funkcja
  Zapis czy użytkownik zobaczył osadzoną treść

  Google Analytics

  Statystyki

  Używanie

  Udostępnianie danych

  Dane te nie są udostępniane osobom trzecim.

  Statystyki

  Nazwa
  Wygaśnięcie
  2 lata
  Funkcja
  Zliczanie i śledzenie wyświetleń stron
  Nazwa
  Wygaśnięcie
  1 rok
  Funkcja
  Zliczanie i śledzenie wyświetleń stron

  Google Adsense

  Marketing

  Używanie

  Udostępnianie danych

  Dane te nie są udostępniane osobom trzecim.

  Marketing

  Nazwa
  Wygaśnięcie
  stałe
  Funkcja
  Zapis i śledzenie konwersji

  Microsoft Clarity

  Marketing, Statystyki

  Używanie

  Udostępnianie danych

  Dane te nie są udostępniane osobom trzecim.

  Marketing

  Nazwa
  Wygaśnięcie
  1 rok
  Funkcja
  Zachowanie unikalnego ID użytkownika

  Statystyki

  Nazwa
  Wygaśnięcie
  1 dzień
  Funkcja
  Store and combine pageviews by a user into a single session recording
  Nazwa
  Wygaśnięcie
  Funkcja
  Store and track interaction

  Różne

  Cel w toku sprawdzania

  Używanie

  Udostępnianie danych

  Udostępnianie danych oczekuje na dochodzenie

  Cel w toku sprawdzania

  Nazwa
  nabe-darkmode
  Wygaśnięcie
  Funkcja
  Nazwa
  trust:cache:timestamp
  Wygaśnięcie
  Funkcja
  Nazwa
  loglevel
  Wygaśnięcie
  Funkcja
  Nazwa
  wp-settings-*
  Wygaśnięcie
  Funkcja
  Nazwa
  wordpress_logged_in_*
  Wygaśnięcie
  Funkcja
  Nazwa
  Wygaśnięcie
  Funkcja
  Nazwa
  wistia
  Wygaśnięcie
  Funkcja
  Nazwa
  debug
  Wygaśnięcie
  Funkcja
  Nazwa
  cookieyes-consent
  Wygaśnięcie
  Funkcja
  Nazwa
  impressThemeMode
  Wygaśnięcie
  Funkcja
 8. Za pośrednictwem większości powszechnie używanych przeglądarek możesz sprawdzić, czy na Twoim urządzeniu końcowym zostały zainstalowane pliki cookies, jak również usunąć zainstalowane pliki cookies oraz zablokować instalowanie ich w przyszłości przez Serwis. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może jednak spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze Serwisu, np. w postaci dłuższego okresu ładowania się strony Serwisu i ograniczeń w korzystaniu z niektórych funkcjonalności.

 

Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym Polityką, stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.

Polityka obowiązuje od dnia 20.06.2024 r.